+34 (93) 554 07 58 - info@sestrategic.com

Desenvolupament de Negoci a Algèria

Suport comercial per desenvolupar el mercat algerià

Prospecció

Estudi del canal òptim, recerca de socis i comercialització.


Socis locals

Recerca i negociació amb socis locals


Acompanyament

Seguiment i direcció del projecte de comercialització.


Seguiment de ventes

Monitorització per clients i projectes.


Concursos públics

Contractació mitjançant concursos públics nacionals i internacionals.


Sempre al seu costat

Seguiment i suport a la comercialització.

 

Argelia3 Argelia3 Argelia2 676195.TIF

El PIB creix al voltant del 3% anual
Superfície superior als 2,3M km2
Un mercat públic molt actiu
Més de 32 milions d’habitants
Experts internacionals, amb més de 10 anys d’experiència a Algèria, a més d’un equip tècnic especialistes en comerç exterior, partners i equip local d’alt nivell.
Empreses i institucions que volen conèixer al detall el mercat algerià amb el objectiu d’optimitzar la presa de decisions en la seva estratègia d’expansió internacional.
Tenim una gran experiència en materials de construcció, projectes d’enginyeria, projectes d’arquitectura, equipaments industrials, energia, audiovisual, productes industrials i productes químics, per mencionar alguns exemples de sectors amb els que hem treballat intensament.
Mitjançant quotes mensuals a mida de cada empresa i un “success fee” sobre ventes. Sempre en funció de l’envergadura de cada projecte.

Commercial support to develop the Algerian market

Survey

Study of optimal channel, marketing and research partners.


Local partners

Research and negotiation with local partners


Support

Monitoring and marketing project management.


Monitoring sales

Monitoring for clients and projects.


Public tenders

International and national tenders.


Always by your side

Commercialization support.

GDP grows at about 3% annually
Area of over 2,300,000 km2
Active public market
More than 32 million people
International experts with more than 10 years experience in Algeria, as well as a technical trade specialists, partners and local senior team.
Companies and institutions who want to detail the Algerian market with the aim of optimizing the decision in its international expansion strategy.
We have extensive experience in building materials, engineering projects, architectural projects, industrial equipment, energy, broadcasting, industrial products and chemicals, to name a few examples of areas where we have worked close with.
Through monthly payments tailored to each company and a “success fee” on sales. Always depending on the size of each project.

Support commercial pour développer le marché algérien

Enquête

Étude de la voie optimale, le marketing et partenaires de recherche


Partenaires Locaux

Recherche et négociation avec les partenaires locaux


Support

Suivi et commercialisation du projet management.


Suivi des ventes

Suivi des projets des clients.


Appels d’offres publics

Appels d’offres nationaux et internationaux.


Toujours à vos côtés

Suivi et support dans le commercialisation.

PIB croît d’environ 3% par an
Superficie de plus de 2,3 millions de km2
Marché public actif
Plus de 32 millions de personnes
Des experts internationaux de plus de 10 ans d’expérience en Algérie, ainsi que d’une technique de spécialisées dans le commerce, les partenaires et l’équipe senior locale.
Entreprises et institutions qui veulent étudier en détail le marché algérien dans le but d’optimiser la décision dans sa stratégie d’expansion internationale.
Nous avons une vaste expérience dans les matériaux de construction, des projets d’ingénierie, projets architecturaux, équipements industriels, de l’énergie, de la radiodiffusion, des produits industriels et des produits chimiques; pour ne citer que quelques exemples de domaines, nous avons travaillé en étroite collaboration.
Grâce à des versements mensuels adaptés à chaque entreprise et une “success fee” sur les ventes. Toujours en fonction de la taille de chaque projet.

Back to Top